News / A csökkentett munkaidejű foglalkoztatás állami támogatásáról

A csökkentett munkaidejű foglalkoztatás állami támogatásáról

2020.április 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fenti témakört szabályozó 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, melynek legfontosabb rendelkezéseit foglaljuk most össze.

A kormányrendelet 2020. április 16-án lép hatályba és a kormányhivatal a támogatást a munkavállaló és a munkáltató együttes kérelmére, a munkavállaló számára nyújtja.

A támogatás igénybevételéhez szükséges megállapodás

A támogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató és a munkavállaló legalább a támogatás időtartamára

  • csökkentett munkaidőben és
  • egyéni fejlesztési időben állapodnak meg.

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 %-át meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartamú.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 %-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. (Az, hogy a fejlesztési idő alatt mit kell a munkavállalónak csinálnia, elvégeznie, nincs szabályozva a kormányrendeletben.)

A támogatás igénybevételének feltételei

A munkáltató:

– legalább 6 hónapja működik,

– a vele munkaviszonyban álló, vele együtt kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

– bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

– az előző bekezdéssel összefüggésben a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

– a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.

További feltétel, hogy a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

A munkavállaló:

– legalább 2020.03.11-től (a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától) munkaviszonyban áll a munkáltatóval,

– ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

– nem tölti a felmondási idejét.

 

Mindezeken túl a feleknek a támogatás igénybevételekor kötelezettséget kell vállalniuk az alábbiakra:

A munkáltató vállalja, hogy:

– az állami támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést nem rendel el,

– az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet,

– az állami támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,

– az állami támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig létszámát megtartja (létszámtartási kötelezettség),

– az állami támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A munkavállaló vállalja, hogy:

– a csökkentett munkaidőben munkát végez,

– az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll,

– kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.

Kizáró okok

Nem igényelhető az állami támogatás

– a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, illetve

– a munkaerő-kölcsönzés szerinti foglalkoztatás esetén.

Kizáró okok a munkáltató oldalán, ha:

– nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és/vagy azt nem igazolja megfelelően,

– jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,

– 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,

– nem mutatja be, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon nem támasztja alá, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Kizáró ok a munkavállaló oldalán, ha:

– az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn.

A támogatás mértéke

A 2020. március 11-i esedékességgel megállapított havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének (vagyis gyakorlatilag a nettó bérnek) a 30, 40 vagy 50 %-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 %-a. A maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege (vagyis gyakorlatilag a nettó bér összege) nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás időtartama

Legfeljebb 3 hónap, de a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem folyósítható.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra – hónapokban meghatározva – állapítható meg.

A támogatás igénylése

A kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be, a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. (A nyomtatvány egyelőre még nem érhető el.)

A támogatás a munkáltató és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.

A kérelemhez csatolni kell a fent írt megállapodást.

A kormányhivatal 8 munkanapon belül megvizsgálja a kormányrendeletben foglalt feltételek fennállását, és amennyiben ezek teljesülnek, akkor sor kerül a támogatás nyújtására.

A kormányhivatal által hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató és ugyanazon munkavállaló legfeljebb 1 alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő 1 hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás havonta utólag kerül a munkavállaló részére folyósításra és köztehermentes.

A kormányrendelet szabályozza még a támogatás megszűnésének, illetve visszafizetésének eseteit is.