News / Változott a rövidített foglalkoztatás állami támogatásának szabályrendszere – egységes összefoglaló

Változott a rövidített foglalkoztatás állami támogatásának szabályrendszere – egységes összefoglaló

2020.április 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fenti témakört szabályozó 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, mely egyes rendelkezéseit 2020. április 29-ével módosítja a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. (A módosuló rendelkezéseket azokban az ügyekben is alkalmazni kell majd, amelyek a módosítások hatálybalépését megelőzően indultak.)

A kormányrendeletek szerinti támogatást 2020. április 16-ától lehet igényelni, azonban a változó szabályok csak április 29-én lépnek életbe.

A kormányhivatal a támogatást a munkavállaló és a munkáltató együttes kérelmére, a munkavállaló számára nyújtja.

A támogatás igénybevételéhez szükséges megállapodás

A támogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató és a munkavállaló legalább a támogatás időtartamára

  • csökkentett munkaidőben és
  • bizonyos esetekben egyéni fejlesztési időben állapodnak meg.

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 25%-át elérő, de a 85 %-át meg nem haladó részmunkaidő.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 %-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. (Az, hogy a fejlesztési idő alatt mit kell a munkavállalónak csinálnia, elvégeznie, nincs szabályozva a kormányrendeletben.)

Egyéni fejlesztési időben azokban az esetekben kötelező megállapodni a munkavállalóval, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. (A munkaadó és a munkavállaló abban az esetben is megállapodhatnak egyéni fejlesztési időben, ha a munkavállaló munkaideje ennél nagyobb mértékben csökkent, de ebben az esetben ez csupán lehetőség a felek számára, és ilyen esetben eltér pl. a fejlesztési időre vonatkozó bérfizetés szabálya, ahogyan ezt lentebb rögzítjük.)

Ha a fennálló munkaszerződést munkaadó és a munkavállaló kizárólag a csökkentett munkaidő és a fejlesztési idő tekintetében kívánja módosítani, akkor a felek ezt alakszerű szerződésmódosítás nélkül is megtehetik, a fennálló munkaszerződés ugyanis a támogatás időtartamára a támogatásra vonatkozó kormányhivatali határozat meghozatalával – a jogszabály erejénél fogva – a benyújtott kérelemben foglaltak szerint módosul a csökkentett munkaidőre és az egyéni fejlesztési időre vonatkozó rendelkezések tekintetében.

A támogatás igénybevételének feltételei

A munkáltató:

– legalább 6 hónapja működik,

– a vele munkaviszonyban álló, vele együtt kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

– a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti, vagy munkahelyteremtő, vagy vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.

A munkavállaló:

– legalább 2020.03.11-től (a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától) munkaviszonyban áll a munkáltatóval,

– ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

– nem tölti a felmondási idejét.

Mindezeken túl a feleknek a támogatás igénybevételekor kötelezettséget kell vállalniuk az alábbiakra:

A munkáltató vállalja, hogy:

– az állami támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést nem rendel el a támogatott munkavállalók részére,

– ha az abban történő megállapodás a kormányrendelet értelmében kötelező, akkor az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet,

– abban az esetben, ha az egyéni fejlesztési időben történő megállapodás kötelező, akkor az állami támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét,

– az állami támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig azon munkavállalók létszámát, akikkel együttesen támogatási kérelmet nyújt be, megtartja (létszámtartási kötelezettség),

– az állami támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A munkavállaló vállalja, hogy:

– a csökkentett munkaidőben munkát végez,

– az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll,

– kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.

Kizáró okok

Nem igényelhető az állami támogatás a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén (azonban igényelhető távmunka vagy home office, illetve munkaerő kölcsönzés esetén).

Kizáró okok a munkáltató oldalán, ha:

– nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és/vagy azt nem igazolja megfelelően,

– jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,

– nem mutatja be, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon nem támasztja alá, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Kizáró ok a munkavállaló oldalán, ha:

– az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn.

A támogatás mértéke

Az alapbér személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének (vagyis gyakorlatilag a nettó bérnek) a kieső munkaidőre járó arányos részének 70 %-a. A maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege (vagyis gyakorlatilag a nettó bér összege) nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, azaz a 214.130 forintot.

A támogatás időtartama

Legfeljebb 3 hónap, de a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem folyósítható.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra – hónapokban meghatározva – állapítható meg.

A támogatás igénylése

A kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be, a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. (A nyomtatványok az alábbi webcímen érhetők el: https://nfsz.munka.hu/tart/tartalomkereso)

A támogatás a munkáltató és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.

A kormányhivatal 8 munkanapon belül megvizsgálja a kormányrendeletben foglalt feltételek fennállását, és amennyiben ezek teljesülnek, akkor sor kerül a támogatás nyújtására.

A kormányhivatal által hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató és ugyanazon munkavállaló legfeljebb 1 alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő 1 hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás havonta utólag kerül a munkavállaló részére folyósításra és köztehermentes.

A kormányrendelet szabályozza még a támogatás megszűnésének, illetve visszafizetésének eseteit is.