Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatos elvekről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az adatkezelő magatartásával szembeni jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Tájékoztató a GDPR-ban foglaltak, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény figyelembevételével készült.

A jelen Tájékoztató a Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda által nyújtott jogi szolgáltatásaival, valamint a https://www.abtlegal.hu honlappal összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

 

2. A Tájékoztatóban használt fogalmak:

Ügyfél/szerződéses partner személyes adat: az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott személyes adat, melyeket az ügyfél/szerződéses partner a Szerződés teljesítése kapcsán átad vagy elérhetővé tesz a Adatkezelő számára.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, illetve a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3.a.

E-mail címe: iroda@abtlegal.com

Telefonszáma: (+36 1) 7999 111

Honlap: abtlegal.hu

Az Adatkezelő részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartók:

Neve:

Dr. Lovrecz Éva, irodavezető ügyvéd

Dr. Temesi Zoltán, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Postacím: 1037 Budapest, Montevideo utca 3.a.

E-mail cím:

eva.lovrecz@abtlegal.hu

zoltan.temesi@abtlegal.hu

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

A. Természetes személy ügyfelekre vonatkozó adatkezelés

1.

Kezelt adatok köre:
Megbízás előkészítése, megkötése során megadott személyes adatok, ideértve és személyi azonosító okmányok típusát, számát és másolatát, valamint a megbízás elvállalhatóságának korlátai kapcsán bekért adatokat; e körben az adatok forrása lehet nyilvános adatbázis (pl. polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása)

Adatkezelés célja:
ügyvédi megbízás létrehozása
Adatkezelés jogalapja:
jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése,
ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség

Adatkezelés célja:
ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése
Adatkezelés jogalapja:
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség

Adatkezelés célja:
a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából
Adatkezelés jogalapja:
hozzájárulás

Megőrzési idő:
megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetve
okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, illetve közvetítői eljárás esetén 10 év

2.

Kezelt adatok köre:
Az ellátott üggyel összefüggésben megadott személyes adatok (így különösen név, lakcím, anyja neve, születési név, adószám, szemigazolványszám, személyi szám, útlevélszám, tartózkodási cím/levelezési cím)
Adatkezelés célja:
jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál), a szolgáltatással összefüggésben esetlegesen felmerülő igények érvényesítése
Adatkezelés jogalapja:
jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség
Megőrzési idő:
az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül

3.

Kezelt adatok köre:
Az ügy jellegére vonatkozó (tényállási), különösen vagyonra vonatkozó adatok
Adatkezelés célja:
jogi szolgáltatás nyújtása
Adatkezelés jogalapja:
jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése
Megőrzési idő:
az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül

4.

Kezelt adatok köre:
Kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)
Adatkezelés célja:
kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán
Adatkezelés jogalapja:
jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése
Megőrzési idő:
jogi szolgáltatások nyújtására vonatkozó kapcsolatunk fennállásáig, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok a fenti célból kezelt adatokat tartalmazó okiratok részét képezik

5.

Kezelt adatok köre:
Számla, bizonylat kiállításához, számlázáshoz szükséges személyes adatok
Adatkezelés célja:
számla, bizonylat kiállítása, a megrendelés teljesítése, adózási kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés jogalapja:
számviteli szabályok szerinti, valamint adójogi kötelezettség teljesítése
Megőrzési idő:
számlázástól számított 8 év

6.

Kezelt adatok köre:
Magánszemély ügyfél neve, címe, telefonszáma, email címe
Adatkezelés célja:
Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan 
Adatkezelés jogalapja:
az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait a, biztonságos és egységes ügyfélmenedzsmentet biztosító rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást
Megőrzési idő:
az ügyfélkapcsolat fennállása alatt

 

B. Jogi személy ügyfelek részéről eljáró természetes személyekre (képviselő, tag, tényleges tulajdonos, kapcsolattartó, stb.) vonatkozó adatkezelés

1.

Kezelt adatok köre:
Kapcsolattartási adatok (így különösen: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör/pozíció)
Adatkezelés célja:

üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja:

a jogi személy ügyféllel, partnerrel fennálló szerződés teljesítéséhez, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásához fűződő jogos érdekünk
Megőrzési idő
:
a jogi személlyel fennálló üzleti kapcsolat végéig, vagy ha az korábban történik, az érintett jogi személlyel fennálló jogviszonya megszűnéséig, ha erről az Adatkezelő tudomást szerez

2.

Kezelt adatok köre:
Személyazonosító adatok (jogi személy képviselője, tagja és tényleges tulajdonosa kapcsán)

Adatkezelés célja:
ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése
Adatkezelés jogalapja:

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség

Adatkezelés célja:
a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából
Adatkezelés jogalapja:

a jogi személy ügyfél más szolgáltató általi azonosításának megkönnyítéséhez fűződő jogos érdeke

Adatkezelés célja:
jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen társasági okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál)
Adatkezelés jogalapja:

a jogi személy ügyfél adott ügy ellátásával kapcsolatosan jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogos érdeke, adott esetben az érintettnek a jogi személy ügyféllel fennálló jogviszonyára vonatkozó szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:
Ügyfél magánszemély képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, email címe
Adatkezelés célja:

Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan 
Adatkezelés jogalapja:

az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait biztonságos rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást, adott esteben a szerződés hatékony teljesítéséhez fűződő jogi érdekünk

Megőrzési idő:
megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetve okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy esetén 10 év

 

C. Jogi szolgáltatásokkal érintett egyéb természetes személyekre (pl. szerződésben vagy perben érintett másik fél, vagy annak képviselője) vonatkozó adatkezelés

1.

Kezelt adatok köre:
Személyazonosító és egyéb ügyleti adatok (az adatok forrása ebben az esetben az ügyfelünk, vagy az érintett)
Adatkezelés célja:

ügyvédi megbízás teljesítése (pl. szerződés elkészítése)
Adatkezelés jogalapja:

ügyfelünk jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogos érdeke, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség
Megőrzési idő
:
az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül

 

D. A www.abtlegal.hu honlappal összefüggésben folytatott adatkezelés

1.

Kezelt adatok köre:
A weboldalra látogató által a weboldal „Kapcsolat” felületén keresztül megadott személyes adatok

Adatkezelés célja:
Válaszadás a „Kapcsolat” felületen keresztül az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy részére
Adatkezelés jogalapja:

Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés előkészítésével áll kapcsolatban, az adatkezelés jogalapja ezen megbízási szerződés előkészítése

Adatkezelés célja:
Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresés érkezik, a jogalap az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy kapcsolatfelvétel esetén a beérkező üzenetekre választ tudjon adni
Adatkezelés jogalapja:

Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresésről van szó, az abban foglalt személyes adatokat a megkeresés nyomán meginduló kommunikáció lezárásáig kezeljük

Megőrzési idő:
Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés megkötésének előkészítésével áll kapcsolatban, az abban foglalt személyes adatokat az általános polgári jogi elévülési időn keresztül (5 év) kezeljük

 

Tájékoztatjuk, hogy azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés, üzleti kapcsolat előkészítése, illetve teljesítése alapján kezelünk, a megbízás létesítése, illetve a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási jogviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a megbízással összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére, ezért bizonyos esetekben (így különösen a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás kapcsán) az adatok megadásának elmaradása ahhoz vezethet, hogy a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízást nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja az érintett figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (ld. 7. pont).

Okirat ellenjegyzése, illetve elektronikus okirat, illetve ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, közvetítői eljárás esetén: 10 év, egyéb esetben 5 év. Speciális jogszabály előírása vagy a felek megállapodása szerint előfordulhat, hogy az adatokat tartalmazó okiratok nem selejtezhetők.

 

5. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozók kategóriái neve: IT szolgáltatók
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Az informatikai szervereken tárolt személyes adatok (különösen e-mailek, elektronikus dokumentumok, számlák)
Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység: IT és könyvelési szoftver szolgáltatás nyújtása céljából végeznek az Adatkezelő által meghatározott műveleteket.

Adatfeldolgozók kategóriái neve: Könyvelő
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Az Adatkezelő könyvelésének részét képező számlák
Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység: Könyvelési szolgáltatás nyújtása

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelők neve, kategóriája: Dr. Pfliegler Balázs Márk ügyvéd, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, együttműködő ügyvédek, ügyvédi irodák
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Ügyfél azonosító, kapcsolattartási és az üggyel kapcsolatos (tényállási) adatok
Önálló adatkezelő által végzett tevékenység: szakmai közreműködés az Adatkezelő jogi szolgáltatásnyújtásában

Önálló adatkezelők neve, kategóriája: Fordítóirodák
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Az ügyfél kérésére vagy az ügy ellátásához szükséges mértékben személyes adatot tartalmazó iratok
Önálló adatkezelő által végzett tevékenység: fordítás elkészítése

Önálló adatkezelők neve, kategóriája: Hatóságok, bíróságok, egyéb hivatalos szervek
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Az ügy ellátásához szükségesen megadandó vagy a hatósághoz/bírósághoz benyújtandó okiratban foglalt személyes adatok
Önálló adatkezelő által végzett tevékenység: a vonatkozó jogi eljárás lefolytatása

Önálló adatkezelők neve, kategóriája: Igazságügyi vagy magánszakértők
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Az ügy ellátásához szükséges szakértő bevonása esetén a szakértő rendelkezésére bocsátandó iratokban foglalt személyes adatok
Önálló adatkezelő által végzett tevékenység: szakvélemény készítése

Önálló adatkezelők neve, kategóriája: Budapesti Ügyvédi Kamara
A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: Ügyvédi tevékenység körébe eső valamennyi adat
Önálló adatkezelő által végzett tevékenység: kamarai hatósági ellenőrzés vagy fegyelmi jogkör gyakorlása

 

6. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő az érintett különleges személyes adatát csak olyan esetben kezeli, ha az a jogi szolgáltatással összefüggésben feltétlenül szükséges (pl. egészségügyi állapottal kapcsolatos peres képviselet). Ilyen esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a), vagy f) és a 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

7. Érintetti jogok

Az érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőnél:

– tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),

– a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,

– kezelt személyes adatainak helyesbítését,

– kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével),

– tiltakozhat,

– elfeledtetését,

– kezelt személyes adata megjelölését,

– adathordozhatósághoz való jog.

 

Tájékoztatás a kezelt személyes adatokról

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő – szintén 25 napon belül – írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. vagy a GDPR mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult visszajelzést kapni ara vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha igen, jogosult hozzáférést kapni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

– az adatkezelés céljai,

– az érintett személyes adatok kategóriái,

– azon címzettek vagy kategóriáik, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, valamint az ilyen adattovábbítás garanciái),

– a személyes adat tárolásának időtartama, vagy ha ez konkrétan nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai,

– az érintett jogairól szóló tájékoztatás (helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, tiltakozás, panasz benyújtás az adatvédelmi/felügyeleti hatósághoz),

– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó információk

– automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatok kérése esetén az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, akkor az információkat széles körben használt elektronikus úton kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másképp kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

Az adat helyesbítése, törlése és zárolása

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti.

Az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törli az érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri (a kötelező adatkezelés kivételével), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő akkor is törli a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség az adott célból, az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezelésre, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát (korlátozza az adatkezelést), amennyiben az érintett kéri (pl. vitatja azok pontosságát), vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését (a törlés sértené az érintett jogos érdekét), ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Zárolja az adatkezelő a személyes adatot, ha arra már az adatkezelés céljából már nincs szüksége, de az érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a személyes adat arra az időtartamra kerül zárolásra, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Az adat helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről az érintettet, valamint mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, és az érintett visszavonja ezt a hozzájárulást, az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

A kérést haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül ki kell vizsgálni és írásban tájékoztatást adni. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, továbbítást) megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíteni, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Elfeledtetés joga

Az érintett kérésére az Adatkezelő elfeledteti az érintett általa kezelt személyes adatait. Az elfeledetés során a kezelt személyes adatot az Adatkezelő minden rendelkezésére álló nyilvántartásából törli, intézkedik a közzétett személyes adat lehető legszélesebb körű elérhetetlenné tételéről, illetve a saját biztonsági mentéseiből is törli a személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintettet az elfeledtetés érdekében történt intézkedésekről tájékoztatja.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat vagy továbbította más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak, köteles az adatkezelőket, adatfeldolgozókat – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépésekkel – tájékoztatni az érintett kéréséről és intézkedni a személyes adatok elfeledtetéséről.

Kivételes esetben az Adatkezelő megtagadhatja az elfeledtetés végrehajtását, ha a személyes adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adat megtartása, illetve, amennyiben a jogszabályok az elfeledtetés megtagadását lehetővé teszik, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme esetén.

 

A kezelt személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Adathordozhatóság joga

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez szükséges az adat, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintettet megilleti az adathordozhatóság joga. Az érintett kérheti a rá vonatkozó, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok kiadását, illetve azt, hogy az adatkezelő továbbítsa az adatokat egy másik adatkezelőnek.

Az adatokat az Adatkezelőtől olyan formátumban adja át, amely az érintett, illetve az adatokat fogadó másik szervezet számára géppel is olvasható.

Az Adatkezelő jogosult megtagadni az adattovábbítást, ha az érintett jogának gyakorlása más természetes személy jogainak, szabadságainak sérelmét okozná, vagy ha az adatkezelés közérdekű feladatok, közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

Az érintett az Adatkezelővel szembeni jogait írásban (postai úton vagy e-mail útján) vagy telefonon az Adatkezelő jelen dokumentumban megadott elérhetőségein gyakorolhatja.

 

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani.

 

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

 

9. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, különösen akkor, ha azt jogszabályváltozás szükségessé teszi. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Utoljára felülvizsgálva: 2019. november 06.